Stærk udvikling og stigende forretningsomfang i Hvidbjerg Bank A/S
12-08-2021 17:00

Stærk udvikling og stigende forretnings-
omfang i Hvidbjerg Bank A/S

Hvidbjerg Bank har nu et forretningsomfang med bankens kunder på 2,5 mia. kr. mod 1,9 mia. kr. for 5 år siden, hvilket svarer til en forøgelse med 32 %. Banken mærker tydeligt en stærk lokal opbakning, som er blevet forstærket yderligere, da Hvidbjerg Bank A/S nu er eneste bank med hovedsæde i Nordvestjylland. Banken er til stede i Nordvest- og Midtjylland med fysisk tilstedeværelse i Hvidbjerg, Hurup, Holstebro, Struer og Viborg, hvor kundeunder-laget i alle områder er stigende.

Hvidbjerg Bank kom ud af 1. halvår 2021 med et tilfredsstillende overskud på 14,1 mio. kr. før skat. Det er en fremgang på 3,9 mio. kr. i forhold til sidste år og forrenter samtidig egenkapitalen med 15,6 % p.a. På baggrund af den stærke udvikling, opjusterede banken d. 7/7 2021 forventningerne til 2021 fra et resultat før skat i intervallet 13 – 18 mio. til et interval mellem 19 og 24 mio. kr. Bankens netto rente- og gebyrindtægter udgør 43,4 mio. kr. mod 40,8 mio. kr. sidste år og viser en fortsat høj aktivitet blandt eksisterende og nye kunder.

Udgifter til personale og administration er steget med 1,7 mio. kr. til 28,6 mio. kr. og kan tilskrives en fortsat udbygning af banken og nye IT-løsninger, der skal sikre gode digitale kundeoplevelser, og at banken overholder de fortsat stigende krav til compliance. Halvårets samlede kursreguleringer er positive med 1,8 mio. kr. mod 0,4 mio. kr. sidste år.

Hvidbjerg Bank har i 1. halvår 2021 haft nedskrivninger på kr. 0 mod 1,6 mio. kr. sidste år, hvilket vidner om en god bonitet hos bankens kunder.
Banken har i halvåret bibeholdt det ledelsesmæssige tillæg til nedskrivningerne på 10,3 mio. kr. grundet Coronapandemien, da konsekvenserne af hjælpepakkernes ophør og tilbagebetaling heraf, først vil indtræffe i den kommende tid.

Banken har en fortsat god tilgang af nye kunder, ligesom der er god aktivitet blandt bankens eksisterende kunder. På baggrund heraf er bankens samlede udlån steget med 70,8 mio. kr., indlån med 91,4 mio. kr. og garantierne med 136,4 mio. kr., hvilket giver en forøgelse af bankens forretningsomfang med 298,6 mio. kr. 

Kapitalprocenten udgør 16,9 %, mens det individuelle solvensbehov er opgjort til 9,6 %. Overdækningen er derfor på 7,3 %. Overdækningen efter bufferkrav og NEP-krav udgør 4,8 %.

Om halvårsrapporten udtaler bankdirektør Jens Odgaard: ”Vi er tilfredse med bankens udvikling. Banken oplever en mærkbar stigning i forretningsomfanget, hvilket kan tilskrives den massive lokale opbakning, som banken får i hele Nordvest- og Midtjylland. Vi får mange nye kunder, og samtidig laver vi flere forretninger med de eksisterende kunder. Desuden er det en fornøjelse at se, at bankens 3.500 aktionærer, hvor de fleste også er kunder i banken, igen har fået en pæn kursstigning på bankens aktier.”

1. halvår 2021 i overskrifter:
• Resultat før skat er på 14,1 mio. kr. for 1. halvår 2021 mod    10,2 mio. kr. i samme periode sidste
  år. Resultat efter skat udgør 11,1 mio. kr. mod 8,1 mio. kr.      sidste år.
• Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 15,6 % p.a.
• Banken anser resultatet som tilfredsstillende.
• Banken opjusterede d. 7/7 2021 forventningerne til 
  resultatet før skat for 2021 fra intervallet 13 –
  18 mio. kr. til intervallet 19 – 24 mio. kr. før skat.
-----
• Nettorenter og gebyrer udgør 43,4 mio. kr. mod 40,8 mio.       kr. sidste år – en fremgang på 6,4 %.
• Omkostninger til personale og administration stiger med
   2,1 mio. kr. og udgør nu 30,7 mio. kr.
• Basisindtjeningen stiger med 0,8 mio. kr. i forhold til sidste
   år, til nu at udgøre 12,3 mio. kr.
• Kursreguleringer udgør 1,8 mio. kr. mod 0,4 mio. kr. sidste
   år.
• Nedskrivninger udgør 8 t.kr. Banken har fortsat ikke
  nævneværdige coronarelaterede tab, men har
  i lighed med 31/12 2020 hensat 10,3 mio. kr. i       
  ledelsesmæssigt skøn til nedskrivningerne til imødegåelse
  af fremtidige tab, når hjælpepakkerne udløber og skal 
  tilbagebetales.
• Udlånet er steget med 70,8 mio. kr. (8,9 %) i forhold til
   sidste år, hvilket skyldes en god aktivitet i hele banken.

• Indlånet stiger med 91,4 mio. kr. (9,4 %) i forhold til sidste
  år og vidner om en fortsat opsparing blandt bankens
  kunder.
• Kapitalprocenten udgør 16,9 %, mens det individuelle   
  solvensbehov er opgjort til 9,6 %, hvorfor
  der er en overdækning på 7,3 %. Overdækningen efter
  bufferkrav og NEP-krav udgør 4,8 %.