Stigende forretningsomfang i Hvidbjerg Bank A/S
05-05-2021 20:00

Stigende forretningsomfang i Hvidbjerg Bank A/S
Hvidbjerg Bank A/S har nu et forretningsomfang med bankens kunder på 2,6 mia. kr. mod 1,8 mia. kr. for 5 år siden, hvilket svarer til en forøgelse med 44 %. Banken mærker tydeligt en stærk lokal opbakning, som er blevet forstærket yderligere, da Hvidbjerg Bank A/S nu er eneste bank med hovedsæde i Nordvestjylland. Banken er til stede i Nordvest- og Midtjylland med fysisk tilstedeværelse i Hvidbjerg, Hurup, Holstebro, Struer og Viborg, hvor kundeunderlaget i alle områder er stigende.

Hvidbjerg Bank har i de første 3 måneder af 2021 opnået et resultat før skat på 7,8 mio. kr., mod et overskud i den tilsvarende periode i 2020 på 6,4 mio. kr. Resultatet før skat forrenter primo egenkapitalen med 18 % p.a. Banken fastholder forventningerne til et resultat før skat i intervallet 13 – 18 mio. kr.

Toplinien, som består af netto rente- og gebyrindtægter er steget 1,9 %. Stigningen er resultatet af et fortsat stigende antal nye kunder kombineret med god aktivitet ved eksisterende kunder.

Omkostningerne i form af lønninger og administration er også stigende, da banken fortsat investerer i medarbejdere til at efterkomme de behov, et stigende forretningsomfang medfører. Stigningen i øvrige omkostninger kan primært henføres til IT, hvor der investeres massivt for at efterkomme de stigende krav
indenfor især hvidvask og compliance, men også til nye digitale løsninger.

Basisindtjeningen er på 6,6 mio. kr., hvilket er på niveau med de første 3 måneder af 2020.

Banken har i 1. kvartal 2021 haft indtjening på kursreguleringer på 1,3 mio. kr. mod 0,2 mio. kr. sidste år.
Det er primært på bankens aktiebeholdning, at der har været positive kursreguleringer. 

Hvidbjerg Bank har i de første 3 måneder af 2021 haft nedskriv-ninger på 0,1 mio. kr. på udlån og garantier, hvilket fortsat er et lavt niveau. Som en følge af Coronapandemien, har banken fastholdt et ledelsesmæssigt tillæg på 10,3 mio. kr. til imødegåelse af fremtidige nedskrivninger. Det afsatte beløb svarer til 1,2 % af
bankens udlån.

Udlånet er i forhold til 31. marts 2020 steget 3,3 % eller 26,6 mio. kr., og udgør nu 829 mio. kr. efter nedskrivninger. I forhold til 31. december 2020 er udlånet steget med 41 mio. kr. (5,2 %). Banken er i 2021 begyndt at tilbyde kunderne finansiel leasing, hvilket også har medvirket til øget udlån.

Banken arbejder fokuseret på at tilbyde kunderne stærke tidssvarende og konkurrencedygtige løsninger og samtidig efterleve den store mængde lovgivning og compliance, der ruller ind over den finansielle sektor i disse år. Banken oplever en markant tilgang af kunder og forretninger og den opbakning til banken, er vi meget ydmyge overfor. Heri har også bankens mange gode ambassadører en stor ære.

Vi er tilfredse med det stigende forretningsomfang, et forbedret resultat og den generelle udvikling i banken, som bankens medarbejdere, har ydet en stor indsats for at opnå. Samtidig er det en fornøjelse at se, at bankens 3.500 aktionærer, hvor de fleste også er kunder i banken, igen har fået en pæn kursstigning på
bankens aktier udtaler bankdirektør Jens Odgaard.