Hvidbjerg Bank i tilfredsstillende udvikling
12-11-2020 12:00


Hvidbjerg Bank
i tilfredsstillende udvikling


Hvidbjerg Bank har i de første 9 måneder af 2020 opnået et overskud på 14,4 mio. kr. før skat. Resultatet forrenter bankens egenkapital med 12,0 % p.a. før skat.

Resultatet anses som tilfredsstillende.

Banken har ikke i 2020 ændret eller suspenderet forventninger til årets resultat. Resultatforventningen er stadig et resultat for året i intervallet 13- 18 mio. kr.

Danmark har i 2020 været påvirket af den globale corona-pandemi og de afledte konsekvenser heraf. Efter nedlukningen af samfundet i foråret, vendte økonomien stærkt tilbage igen, godt hjulpet af
forskellige kompensationsordninger. Banken har i det meste af 2020 haft et højt aktivitetsniveau.

Nettorenter og gebyrer udgør 60,1 mio. kr. mod 61,8 mio. kr. sidste år – et fald på 2,8 %. Der har i årets første 9 måneder været et fortsat stigende antal nye kunder, kombineret med god aktivitet ved
eksisterende kunder, således en god toplinje kan opretholdes.

Omkostninger stiger med 2,7 mio. kr. til 42,7 mio. kr. eller 6,7 %. Omkostningerne i form af lønninger og administration er stigende, da banken fortsat investerer i medarbejdere til at efterkomme de behov et stigende forretningsomfang medfører. Stigningen i øvrige omkostninger kan primært henføres til IT, hvor der investeres stort for at efterkomme de stigende krav indenfor især hvidvask og compliance, men også til nye digitale kundevendte løsninger.

Basisindtjeningen falder med 5 mio. kr. i forhold til sidste år, til nu at udgøre 16,2 mio. kr. Det er den næstbedste basisindtjening i bankens historie.

Kursreguleringer udgør 1,4 mio. kr. mod 8,4 mio. kr. sidste år. Forskellen ligger primært i bankens salg af 75 % af aktierne i Sparinvest i 2019.

Hvidbjerg Bank har i de første 9 måneder af 2020 haft nedskrivninger på 3,2 mio. kr. på udlån og garantier, hvilket fortsat er et lavt niveau. Som en følge af Corona pandemien, har banken i 2020 hensat yderligere 8 mio. kr. til i alt 9 mio. kr., som et ledelsesmæssigt skøn til imødegåelse af fremtidige
nedskrivninger. Banken vil løbende overveje at afsætte yderligere beløb i ledelsesmæssige skøn, efterhånden som pandemien trækker ud.

Stigning i udlån er på 20 mio. kr. eller 2,5 %, mens indlån stiger med 52 mio. kr. eller 5,6 %.

Bankdirektør Jens Odgaard udtaler: ”Vi har siden marts haft stor fokus på at støtte op om kunderne under coronakrisen. Vi har haft kontakt til berørte erhvervskunder, for at drøfte kompensations-ordninger og eventuelt stille yderligere likviditet til rådighed, så de er kommet så godt igennem krisen som muligt.
Nu ser vi corona blusse op i samfundet igen og vi vil i den forbindelse fortsat være i tæt kontakt med vores kunder”.

De første 9 måneder af 2020 i overskrifter
• Resultat før skat på 14,4 mio. kr. for 1. – 3. kvartal 2020    mod 26,6 mio. kr. samme periode sidste år.

• Forrentning af primo egenkapitalen med 12 % p.a. før        skat.

• Banken anser resultatet som tilfredsstillende.

• Banken har ikke i 2020 ændret eller suspenderet 
  forventninger til årets resultat. Resultatforventningen
   er stadig et resultat for året i intervallet 13 – 18 mio. kr.
-------------
• Nettorenter og gebyrer udgør 60,1 mio. kr. mod 61,8          mio. kr. sidste år – et fald på 2,8 %.

• Omkostninger stiger med 2,7 mio. kr. til 42,7 mio. kr. eller
  6,7 %.

• Basisindtjeningen falder med 5 mio. kr. i forhold til sidste
  år, til nu at udgøre 16,2 mio. kr. Det er
  den næstbedste basisindtjening i bankens historie.

• Kursreguleringer udgør 1,4 mio. kr. mod 8,4 mio. kr.            sidste år. Forskellen ligger primært i bankens
  salg af 75 % af aktierne i Sparinvest i 2019.

• Nedskrivninger udgør 3,2 mio. kr. mod 3,1 mio. kr. sidste    år. Der er i 2020 hensat yderligere 8 mio. kr. i 
  ledelsesmæssigt skøn. Det samlede hensatte beløb er
  nu 9 mio. kr. med baggrund i fortsat
  usikkerhed om cornakrisens påvirkning.

• Stigning i bankens udlån på 20 mio. kr. (2,5 %) og indlån    på 52 mio. kr. (5,6 %).

• Banken har fortsat god tilgang af nye kunder.