VEDTAGELSE AF SPILDEVANDSPLAN 2020-2027
28-05-2020 10:00

VEDTAGELSE AF SPILDEVANDSPLAN 2020-2027

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. maj 2020 Struer Kommunes Spildevandsplan 2020-2027, der skal sikre en bæredygtig håndtering af spildevandsområdet.

I Spildevandsplan 2020 - 2027 har kommunalbestyrelsen sat fokus på en række vigtige indsatsområder for den kommende periodes spildevandplanlægning herunder:

  • Spildevandskloakering i sommerhusområdet ved Bøhl og Oddesund nord
  • For næste planperiode spildevandskloakering af sommerhusområdet ved Søndbjerg-Serup og Toftum Bjerge den nordlige del
  • Neddrosling af regnvand til vandløb, og rensning af overfladevand før udledning via bassin
  • Struer Forsyning Spildevand A/S fortsætter arbejdet med kortlægning af lednings-anlæggets tilstand
  • Der laves TV-inspektion og ledningsregistrering, og renovering af anlægget planlægges ud fra en saneringsplan
  • Af investeringsplanen fremgår, at der skal etableres et nyt indløbsbygværk på renseanlægget i Struer i løbet af de første fire år.

Spildevandsplanen er en sektorplan, der fastlægger de overordnede rammer for udviklingen af området i plan- og perspektivperioden. Planen skal være i overensstemmelse med statens vandområdeplaner og understøtte den gældende byudvikling, som den er fastsat i Kommuneplanen. Endelig understøtter planen de vilkår, som Struer Forsyning Spildevand A/S arbejder under, særligt de økonomiske rammer og styringsmekanismer fastsat i Vandsektorloven.

Planen er udarbejdet i samarbejde med Struer Forsyning Spildevand A/S. Planen er miljøvurderet i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Planen har været i høring i perioden fra den 16. januar til den 12. marts 2020.

Spildevandsplanen og den tilhørende miljøvurdering kan læses her:

Klagevejledning

Vedtagelse af Spildevandsplan

Jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3 kan kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Vedtagelsen af spildevandsplanen kan dog indbringes for en domstol jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder, efter at beslutningen er offentliggjort.

Afgørelse om miljøvurdering

Afgørelsen kan i henhold til § 48, stk. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En klage over miljøvurderingen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelse af miljøvurderingen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende klageportalen. Klageportalen tilgås via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Struer Kommune via klageportalen.