Tilfredsstillende udvikling i Hvidbjerg Bank A/S
06-05-2020 08:00


Tilfredsstillende udvikling
i Hvidbjerg Bank A/S

Hvidbjerg Bank har i de første 3 måneder af 2020 opnået et resultat før skat på 6,4 mio. kr. mod et overskud i den tilsvarende periode i 2019 på 6,5 mio. kr. Resultatet før skat forrenter primo egenkapitalen med 16 % p.a.

Toplinien, som består af netto rente- og gebyrindtægter er steget 10 %. Stigningen er et resultat af et fortsat stigende antal nye kunder kombineret med god aktivitet ved eksisterende kunder.

Omkostningerne i form af lønninger og administration er også stigende, da banken fortsat investerer i medarbejdere til at efterkomme de behov, et stigende forretningsomfang medfører. Stigningen i øvrige omkostninger kan primært henføres til IT, hvor der investeres massivt for at efterkomme de stigende krav
indenfor især hvidvask og compliance, men også til nye digitale løsninger, hvor banken senest har introduceret nye netbanker til både privat- og erhvervskunder.

Basisindtjeningen er på 6,6 mio. kr. mod 6,0 mio. kr. i de første 3 måneder af 2019. Fremgangen skyldes primært en forøgelse af indtægterne.

Banken har i 1. kvartal 2020 haft indtjening på kursreguleringer på 0,2 mio. kr. mod 1,2 mio. kr. sidste år. Banken minimerede størstedelen af sin obligationsbeholdning, da renterne i marts 2020 steg, og har derved kunne bibeholde en positiv kursregulering for kvartalet.

Hvidbjerg Bank har i de første 3 måneder af 2020 haft nedskrivnin-ger på 0,5 mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode i 2019.

Banken har i 1. kvartal 2020 med baggrund i Coronakrisen hensat yderligere 2 mio. kr., som et ledelsesmæssigt tillæg til nedskrivningerne.

Banken fastholder forventningerne til et resultat før skat i intervallet 13 – 18 mio. kr. 

”Vi er tilfredse med resultatet og den generelle udvikling i banken. Banken har en solid lokal opbakning hos kunderne, og den opbakning, er vi meget ydmyge overfor. Banken står stærkt til at klare de økonomiske udfordringer, som Coronakrisen har skabt for både kunder og bank. Banken ønsker at bakke bedst muligt op om sine kunder i denne svære tid, og banken er bevidst om sit samfundsansvar lokalt. Jeg kan kun opfordre bankens kunder til en god og tidlig dialog, når der opstår problemer, så vi sammen har mulighed for at finde de rigtige og rettidige løsninger kunde og bank imellem”, udtaler bankdirektør Jens Odgaard.

Hvidbjerg Bank A/S, 1. kvartal 2020
De første 3 måneder af 2020 i overskrifter:
  • Resultat før skat på 6,4 mio. kr. mod 6,5 mio. kr. i 1. kvt. 2019
  • Resultatet før skat forrenter primo egenkapitalen med 16 % p.a.
  • Nettorenter og gebyrer udgør 21,5 mio. kr. mod 19,5 mio. kr. i 1. kvt. 2019 – en fremgang på 10 %.
  • Udgifter til personale og administration stiger med 9 %.
  • Stigende basisindtjening på 6,6 mio. kr. mod 6,0 mio. kr. i 1. kvt. 2019.
  • Kursreguleringer udgør 0,2 mio. kr. mod 1,2 mio. kr. sidste år.
  • Banken har fortsat lave nedskrivninger på 0,5 mio. kr. Der er i forbindelse med Coronakrisen afsat et yderligere ledelsesmæssigt skøn på 2 mio. kr. til nedskrivninger.
  • Fremgang i udlån på 0,7 % siden 1. kvartal 2019.
  • Banken fastholder forventningen til et resultat på 13 - 18 mio. kr. for 2020.