Alle partier bag balanceret budget for Struer Kommune
11-10-2019 13:00

Alle partier bag balanceret budget for Struer Kommune

De seks partier i Struer Byråd har indgået forlig om budgettet for 2020 og overslagsår. Fokus i budgettet er på stabil drift og klog brug af pengene, der skaber plads til investeringer i kernevelfærd og udviklingstiltag.

Struer Kommune skal fortsat have en stabil og sund økonomi som en forudsætning for at være en attraktiv bosætningskommune med et godt serviceniveau for borgerne. Det er den grundlæggende politiske tilgang til kommunens budget, som alle partierne i Struer Byråd har indgået forlig om fredag den 11. oktober. Det bliver nu endeligt godkendt på byrådsmødet den 30. oktober.

Den politiske tilgang til budgettet viser sig bl.a. i helhedsplanen for børn og unge, hvor området er blevet gennemgået for at realisere en planlagt budgettilpasning fagligt bedst muligt og samtidig frigøre midler til prioriterede indsatser. En tilsvarende analyse blev gennemført på ældreområdet i 2018. Desuden er det nu besluttet at gennemføre en lignende analyse for arbejdsmarkedsområdet i de kommende måneder. 

Fortsat en attraktiv kommune
Borgmester Niels Viggo Lynghøj fremhæver det brede samarbejde i byrådet og den fælles tilgang, når han skal gøre status på budgetarbejdet. 
”Vi har haft en god proces og bred opbakning til budgettet igen i år og har derfor et holdbart og ansvarligt budget for det kommende år. Det er vigtigt, for vi skal kunne tilbyde et godt serviceniveau på kernevelfærden og samtidig have råderum til at investere i udviklingstiltag, hvis Struer Kommune fortsat skal være en attraktiv kommune for nuværende og kommende borgere, virksomheder og medarbejdere,” siger Niels Viggo Lynghøj.

Afventer udligningsreform
En ubekendt faktor i budgettet er udviklingen i den kommunale udligningsordning, som betyder, at Struer Kommune mister indtægter for 25 mio. kr. i 2020. Til gengæld modtager Struer Kommune 10 mio. kr. som kompensation for de strukturelle udligningsforhold. Desuden har Struer Kommune en sund økonomi med en stærk likviditet, der er rustet til udsving i indtægterne. I det nye år har Regeringen lagt op til en reform af udligningsordningen, som Struer Kommune afventer.

Med budgetforliget fastholder byrådet personskatten i kommunen på 25,3 pct. og grundskyldspromillen på 22,9. 

Erhvervsfremme, bosætning og energioptimering
Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget fastholder initiativer til erhvervsfremme og øget bosætning i kommunen i 2020. Blandt andet er det besluttet at tilføre en mio. kr. til iværksættermiljøet i BusinessPark Struer og udlægge arealer i hele kommunen til byggegrunde og nye bosætningsmuligheder. Udvalget har også afsat midler til IT og digitalisering, blandt andet til en forbedret hjemmeside for kommunen.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget har fokus på energioptimering i kommunale bygninger, da der stadig er mulighed for væsentlige driftsbesparelser og bidrag til kommunens klimaindsats. 

Helhed for børn og unge, budgetanalyse af arbejdsmarkedet og Spil Dansk
Børne- og Uddannelsesudvalget har bidraget til budgetprocessen med helhedsplanen for 0-18 årsområdet, som blev fremlagt i foråret. Planen skaber råderum til investeringer i den tidlige, forebyggende indsats på almenområdet. Blandt andet en årlig investering i normering i dagtilbuddene på 4,1 mio. kr. om året i 2020 stigende til ca. 5 mio. kr. i 2023, servicesikring på 3 mio. kr. til forebyggelses- og anbringelsesområdet og fremskudt socialrådgivning. Helhedsplanen har også været gennemført for at sikre den fagligt bedst mulige implementering af en planlagt budgettilpasning på udvalgets område.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget har i budgettet haft fokus på den værdige ældrepleje og på at optimere driften efter resultaterne af budgetanalysen for området fra 2018. De realiserede driftsoptimeringer lægger sig til en servicesikring på 4,25 mio. kr. og betyder, at prioriteringen af det nuværende serviceniveau på ældreområdet bliver videreført.

Arbejdsmarkedsområdet har i 2019 haft et merforbrug. Derfor gennemfører udvalget hen over årsskiftet en budgetanalyse, som skal give overblik over økonomien frem mod budget 2021. 

Kultur- og fritidsudvalget har igangsat nye initiativer der skal understøtte Lydens By-identiteten, blandt andet Spil Dansk-kommune og Sangkraftcenter. Økonomisk fortsætter området som hidtil med samme budget i 2020 som i 2019. 

Fremsynede anlægsinvesteringer
Struer Kommune har gennemført store anlægsopgaver de senere år og har en række igangværende projekter, som bliver afsluttet i 2020, f.eks. nyt dagtilbud i Struer midtby og pladsen Østergade 16 i Struer. Dertil kommer ombygningen af Bang & Olufsens tidligere administrationsbygning på Peter Bangs Vej 15 for at samle de store velfærdsområder i et nyt velfærdshus. 
Anlægsinvesteringerne fortsætter i de kommende år for at sikre tidssvarende faciliteter til lokalsamfundets liv og gode fysiske rammer for kernevelfærden. Havnene er i fokus, der arbejdes på at etablere et Sound Art Lab i forbindelse med Sound Hub Denmark, der er sat penge af til legeplads ved Vestbyens Dagtilbud, og så skal autismecentret ved Limfjordsskolen udvides. Det er samtidig besluttet at investere yderligere 2 mio. kr. i puljen til nye cykelstier.

Efter budgetforliget er indgået mellem alle partier i Struer Kommune, mangler budgettet nu kun at blive formelt godkendt af Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget den 23. oktober og byrådet den 30. oktober.