Tilfredsstillende resultat i Hvidbjerg Bank A/S
10-05-2019 11:00

Tilfredsstillende resultat
i Hvidbjerg Bank A/S


Hvidbjerg Bank har i de første 3 måneder af 2019 opnået et overskud før skat på 6,5 mio. kr. mod et overskud i den tilsvarende periode i 2018 på 6,3 mio. kr.

Overskuddet i 1. kvartal er det højeste i et kvartal i bankens historie og forrenter egenkapitalen med 19 % p.a.

Toplinien, som består af netto rente- og gebyrindtægter er steget med 5,3 %, hvilket er positivt set i lyset af det fortsatte lave renteniveau samt konkurrencen i sektoren. Stigningen er et resultat af et fortsat stigende forretningsomfang med både nye og eksisterende kunder, hvilket medfører en forøgelse af udlånet med 5,7 % til i alt 797 mio. kr.

Basisindtjeningen er på 6,0 mio. kr. mod 5,2 mio. kr. i de første 3 måneder af 2018. Fremgangen skyldes en forøgelse af indtægterne, mens omkostningerne er bibeholdt i niveauet for 1. kvartal 2018. Banken vil fortsat investere i IT-løsninger til de kundevendte behov og de mange compliancekrav.
Omkostningsniveauet forventes derfor fortsat at være let stigende.

Banken har i 1. kvartal 2019 haft indtjening på kursreguleringer på 1,2 mio. kr. for kvartalet mod 1,9 mio. kr. sidste år, hvor banken havde en engangsindtægt på opskrivning af aktier i Bankinvest med 1,1 mio. kr.

Hvidbjerg Bank har i de første 3 måneder af 2019 haft nedskriv-ninger på 0,7 mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode i 2018. Det vidner om en fortsat god kreditkvalitet i bankens eksponeringer.

”Vi er tilfredse med resultatet, og at vi fortsat har en god kunde-tilgang. Banken står stærkt, som den gode lokalbank den er”, udtaler bankdirektør Jens Odgaard.

Hvidbjerg Bank A/S, periodemeddelelse
for 1. kvartal 2019

De første 3 måneder af 2019 i overskrifter:
• Resultat før skat på 6,5 mio. kr. mod 6,3 mio. kr. i 1. kvt.
  2018 – bedste kvartal til dato.   

• Forrentning af primo egenkapitalen med 19 % p.a.

• Nettorenter og gebyrer udgør 19,5 mio. kr. mod 18,5 mio.       kr. i 1. kvt. 2018.

• Omkostninger stiger med 0,4 %

• Stigende basisindtjening på 6,0 mio. kr. mod 5,2 mio. kr. i      1. kvt. 2018.

• Kursreguleringer udgør 1,2 mio. kr. mod 1,9 mio. kr.
  sidste år.

• Fortsat lave nedskrivninger på 0,7 mio. kr.

• Fremgang i udlån på 5,7 % siden 1. kvartal 2018.