Ny rekord i Hvidbjerg Bank
21-02-2019 15:00

Ny rekord i Hvidbjerg Bank

Hvidbjerg Bank opnåede i 2018 et resultat før skat på 20,3 mio. kr. mod 17,7 mio. kr. året før, hvilket svarer til en fremgang på 15 %. Det er det bedste resultat før skat i bankens historie og forrenter

egenkapitalen med 15,4 %.

I årsrapporten for 2017 blev forventningerne til 2018 udmeldt til et resultat før skat i intervallet 13 – 18 mio. kr. I forbindelse med offentliggørelsen af periodemeddelelsen for 3. kvartal 2018, blev
forventningerne opjusteret til et resultat før skat i intervallet 18 – 21 mio. kr.

Resultatet efter skat blev på 16,5 mio. kr. mod 14,0 mio. kr. året før.

Banken anser resultatet for at være tilfredsstillende.

Fortsat højt aktivitetsniveau
Hvidbjerg Bank har igen haft et højt aktivitetsniveau på undesiden. Banken har igen haft pæn tilgang af kunder i 2018, og samtidig har der også været stor aktivitet hos de nuværende kunder.

Derudover har Hvidbjerg Bank øget samarbejdet med sine partnere omkring formidling af realkreditlån, forsikringer, investering og pension, hvor bankens kunder har efterspurgt et stigende antal produkter.

Desuden har der også været fokus omkring implementering af fortsat øget lovregulering, såsom IFRS 9 (nye nedskrivningsregler), GDPR (persondatalovgivning), anti-hvidvask og en fortsat
digitalisering af kundevendte platforme og interne arbejdsgange.

Udbytte og nye kapitalkrav 
Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for regnskabs-året 2018.

Der indføres i de kommende år en række øgede kapitalkrav, der skal være med til, at polstre bankerne bedre.

Hvidbjerg Bank har en kapitalprocent på 15,9 %. Som en konsekvens af nye regler, der indføres gradvist over de kommende år, vurderer banken, at skulle have en kapitalprocent over 21 % i
2023. Derfor vil banken bruge årene frem mod 2023 til at konso-lidere kapitalen, hvilket er baggrunden for ikke at udbetale udbytte.

Forventninger til 2019
Hvidbjerg Bank venter fortsat tilgang af nye kunder og god aktivitet, hvorfor der fortsat forventes en stigning i forretninger og udlån i 2019. Der vil naturligt være en vis usikkerhed forbundet med
kursreguleringer på bankens værdipapirer og nedskrivninger på udlån.

Banken forventer på denne baggrund et resultat før skat i inter-vallet 13 – 18 mio. kr. i 2019.

Læs årsrapport