Kystbeskyttelse ved Sunddraget vedtaget
29-11-2018 16:00

Kystbeskyttelse ved Sunddraget vedtaget

Skitseprojektet til kystbeskyttelse ved Sunddraget har været i høring fra den 5. juli 2018 til den 18. september 2018. Der har den 2. september 2018 været afholdt fremvisning af placeringen af diget og efterfølgende borgermøde i Midtpunkt på Thyholm.

Administrationen indstiller …

at skitseprojektet vedtages med de foreslåede ændringer,

at bidragsfordelingen med de foreslåede ændringer godkendes,

at der udarbejdes detailprojektering og projektet igangsættes,

at udarbejdelsen af vedtægter for Sunddraget kystbeskyttelseslag igangsættes,

at et nyoprettet kystbeskyttelseslag får overdraget ansvaret for kystbeskyttelsen når denne er udført.

Struer Byrådet vedtog (26. juni 2018 pkt. 86) at udsende skitseprojektet for kystbeskyttelsen ved Sunddraget i høring. Byrådet vedtog også, at der ved endelig vedtagelse af projektet stilles garanti for optagelse af lån optil 8,5 mio.kr..

Der er i høringsperioden indkommet otte høringssvar.

Skitseprojektet som fremlagt i høringen ses i bilag 1.

Ændringer til skitseprojekt, som administrationen og arbejdsgruppen indstiller til vedtagelse, kan ses i bilag 2.

Høringssvar kan ses i bilag 3 og opsat i et skema i bilag 4.

Et af høringssvarene er en indsigelse mod bidragsfordelingen og selve projektet. Et par stykker omtaler bidragsfordelingen og gør opmærksom på, at der ikke har været skader på deres ejendom.

De øvrige høringssvar er for projektet og har forslag til optimering af projektet.

Der er indkommet et par forslag om, at diget flyttes nærmere stranden, så diget ikke er placeret på sommerhusejernes grund, og at der undgås indkig fra eventuelle gående på diget.

På baggrund af høringssvarene anbefaler administrationen sammen med arbejdsgruppen, at diget flyttes uden for sommerhusejernes grunde. Diget kan godt flyttes nærmere stranden, men det vil påvirke strandengen mere og betyder at der skal laves yderligere kompenserende foranstaltninger for at sikre, at områdets naturværdi ikke forringes. En ændring af placeringen ud mod kysten vil også betyde at diget er udsat for yderligere risiko for erosion.

Administrationen har på baggrund af et høringssvar om bidragsfordelingen været i dialog med en grundejer og har på den baggrund ændret i bidragsfordelingen. Der er tre grunde i Sunddraget som ved en oversvømmelse indtil kote 2,3 meter vil blive påvirket med under 35% vand på grunden, og derfor kun opnår en indirekte fordel af projektet. Administrationen anbefaler på den baggrund at de tre grundejeres andel nedsættes til ca 1000,- om året i samlede udgifter. Derved skal de resterende grundejere tilsammen betale ca 6500,- mere om året. Bilag 2 side 8-10 beskriver disse forhold nærmere.

Der er i høringssvarene anført at den eksisterende kunstige standvold ønskes fjernet eller som minimum sænkes til kote 2,0.

Strandvolden kan i dag genopbygges til kote 2,7.

Administrationen anbefaler sammen med arbejdsgruppen, at strandvolden kan bevares og genopbygges op til kote 2,5 meter. Det anbefales også, at det kommende digelag selv kan afgøre om de på sigt ønsker stranvolden bevaret og i hvilken kote, indtil koten 2,5 meter. Når diget er fuld etableret, og der er kommet et tæt græstæppe, vil digelaget selv kunne afgøre, om de fortsat ønsker den ekstra sikkerhed, der er i bevarelse af strandvolden.

Der er kommet et ønske om at udvide antallet af høfder.

Dette er administrationen og arbejdsgruppen enig i, og det fremlagte forslag viser placering af ni høfder.

Flere høringssvar er bekymret for færdsel på diget og ønsker, at Struer Kommune gør hvad der er muligt for at forbyde færdsel på diget, da dette vil være til stor gene for beboerne langs diget.

Administrationen vil tage dette med i udarbejdelsen af vedtægterne for laget, og gøre hvad der er muligt for at forhindre færdsel på diget.

Såfremt projektet vedtages, vil administrationen og arbejdsgruppen igangsætte det videre arbejde med projektering og indhentning af tilbud på etablering af dige, høfder og pumper.

Teknik-, miljø- og klimaudvalg godkendte indstillingen på deres møde onsdag den 28. november.