Hvidbjerg Bank A/S opjusterer årets resultat
13-11-2018 20:00

Hvidbjerg Bank A/S

opjusterer årets resultat

Hvidbjerg Bank har i de første 9 måneder af 2018 opnået et overskud på 16,1 mio. kr. før skat. Resultatet er på niveau med sidste år på samme tidspunkt.

Banken fortsætter dermed den positive udvikling fra første halvår af 2018, hvor overskuddet var 9,9 mio. kr. Resultatet svarer til en forrentning af egenkapitalen med 16 % p.a. før skat.

Hvidbjerg Bank opjusterer derfor årets resultat før skat til intervallet 18 - 21 mio. kr. for 2018 mod tidligere forventning om, at ligge i den øvre ende af det oprindeligt udmeldte resultat på 14 – 18 mio. kr.

Regnskabet viser en stigning i renteindtægterne i de første 9 måneder af 2018 til 34,3 mio.kr. mod 33,9 mio. kr. i 2017. På trods af mindre rentemarginal har udlånsstigningen mere end opvejet betydningen heraf.

Bankens gebyrindtægter i de første 9 måneder er 20,7 mio.kr. mod 21 mio. kr. sidste år, hvilket primært skyldes lavere provision på investeringsprodukter efter indførelsen af Mifid II.

Hvidbjerg Banks udgifter til personale og administration udgør i de første 9 måneder 38,5 mio. kr. Det er en stigning i forhold til samme periode i 2017 på 3,9 %. Stigningen skal især ses i lyset af, at banken fortsat investerer i nye medarbejdere, IT og implementering af lovgivningsmæssige tiltag.

Bankens nedskrivninger ligger fortsat på et lavt niveau. Ned-skrivningerne udgør 1,1 mio. kr. for årets første 9 måneder, hvilket er på samme niveau som sidste år. Nedskrivningerne svarer til
0,1 % af udlån og garantier.

Hvidbjerg Bank har 10,3 % af udlån og garantier til landbrug og fiskeri. Landbruget er generelt udfordret på likviditeten, grundet sommerens tørke og de lave afregningspriser. Dette vil på sigt kunne føre til øgede nedskrivninger på landbrug i forhold til et normalt år, men de fleste af bankens landbrugskunder har som udgangspunkt en pæn modstandskraft mod dårligere tider. Vi forventer derfor ikke på nuværende tidspunkt, at det vil få nogen større betydning for forventningerne til årets resultat.

Bankdirektør Jens Odgaard udtaler: ”Aktiviteten hos bankens kunder har været højt hen over efteråret. Samtidig oplever vi fortsat tilgang af nye kunder, der ønsker at anvende en god og nærværende lokalbank som Hvidbjerg Bank. En bank, som man kan mærke er til stede, og som er med til at udvikle erhvervsliv og lokalsamfund. Kundetilgangen og den gode kundeloyalitet hos eksisterende kunder har medvirket til, at banken forventer at komme ud af 2018 med et pænt resultat”.

De første 9 måneder af 2018 i overskrifter 
• Hvidbjerg Bank opjusterer årets resultat før skat til                   intervallet 18 - 21 mio. kr. for 2018 mod
   tidligere udmeldt 14 – 18 mio. kr.
• Resultat før skat på 16,1 mio. kr. for 1. – 3. kvartal 2018        mod 16,2 mio. kr. samme periode sidste
  år – et af bankens bedste 9 måneder nogensinde.
• Banken anser resultatet for tilfredsstillende.
• Nettorenter og gebyrer udgør 53,5 mio. kr. mod 53,3 mio.       kr. sidste år.
• Omkostninger stiger med 1,5 mio. kr. (3,9 %), med                  baggrund i ansættelse af nye medarbejdere
    og investering i IT.
• Basisindtjening på 14,5 mio. kr. mod 15,9 mio. kr. sidste år,     hvilket skyldes ovenstående
   omkostningsstigning, renteudgifter til efterstillet kapital og     MIFID II.
• Forrentning af primo egenkapitalen med 16 % p.a. før skat.
• Uændrede nedskrivninger på 1,1 mio. kr.
• Stigning i bankens udlån på 1,7 % og indlån ligeledes
   på 1,7 %.
• Fortsat tilgang af nye kunder.
• Banken foretager i december 2018 omlægning af 15 mio.       kr. af bankens hybride kernekapital til en lavere rente.           Omlægningen sker efter tilladelse fra Finanstilsynet og           ændrer ikke på bankens kapitalgrundlag.