Et samlet byråd i Sturer kommune lander budgetaftale for 2019-2022
29-08-2018 17:00

Et samlet byråd i Sturer kommune lander budgetaftale for 2019-2022

Årets budgetforlig viser, at Struer Kommune er rustet til at løfte fremtidens udfordringer, med gode forudsætninger for at understøtte en positiv udvikling i hele kommunen.

Struer Kommune har grundlæggende en sund økonomi. Der er fremgang på mange fronter i Struer Kommune og budgetforliget for årene 2019-2022, der netop er blevet underskrevet af et samlet byråd, har en god balance mellem høj kvalitet i hverdagsvelfærden og nødvendige udviklingstiltag på både drift og anlæg.

Budgetforliget indebærer en fastholdelse af personskatten på 25,3 pct. og en grundskyldspromille på 22,9. Der er i alle fire år det nødvendige overskud på driften, så byrådet kan investere i nye veje, bedre rammer på velfærdsområdet og faciliteter på kultur- og fritidsområdet. Der er et gennemsnitligt årligt overskud på 45,6 mio. kr. og i gennemsnit anvender byrådet årligt 47,5 mio. kr. på nye anlægsudgifter i hele kommunen. Også kassebeholdningen har et godt niveau med gennemsnitligt 95,9 mio. kr. årligt.

Overordnet set er Struer Kommune med budgetforliget rustet til at løfte fremtidens udfordringer og har alle forudsætninger for at understøtte en positiv udvikling i hele kommunen.

Årets budgetforlig er et resultat af et intensivt arbejde med de politiske prioriteringer hen over foråret. Byrådet har i de stående udvalg arbejdet med det overordnede mål at skabe økonomi til de prioriteringer, der er politisk ønske om. Derfor indeholder budgettet en ansvarlig opbremsning på en række udgifter for at kunne anvende dem på områder, hvor der efter byrådets vurdering er brug for en styrket indsats.

Denne evne til at omprioritere og dermed sikre ressourcer til de områder, der har særligt brug for dem, er en afgørende og fremadrettet opgave for alle byråd i Danmark. Den opgave har Struer Byråd taget på sig for i fællesskab at kunne anvende midlerne til at gavne et velfungerende lokalsamfund.

Fordelt på udvalg og anlægsprojekter ser budgetforliget i hovedtræk ud som følger:

Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget
Udvalget har ansvaret for de administrative medarbejdere i kommunen. Det har på flere områder vist sig, at det at ansætte flere medarbejdere på udvalgte områder faktisk kan betyde bedre service og bedre økonomi på samme tid. Byrådet har eksempelvis valgt at prioritere ansættelse af flere socialrådgivere – det skal hjælpe endnu flere borgere hurtigt i job.

Teknik- og Miljøudvalget
Gennem en omlægning af gadelys til LED-lys er der opnået en grøn gevinst, som er omsat til mere miljø og fokus på udvikling af naturen i Struer Kommune. Blandt andet er der blevet plads til en klimatilpasnings-, energi- og bæredygtighedsplan samt en spildevandsplan. Ligeledes er der blevet sat penge af til naturoptimeringsprojekter og et projekt, som skal sørge for at Kilen bliver et vandområde i balance.

Børne- og Uddannelsesudvalget
Tidligt i budgetlægningen blev det besluttet, at børne- og uddannelsesområdet skal beskyttes ressourcemæssigt. 0-18 års området har særligt fokus i disse år, og gode tilbud på disse områder skal være med til at gøre Struer Kommune attraktiv for børnefamilierne. Budgetforliget betyder, at 0-6 års området tilføres 2,5 mio. kr. i 2019 og 4,25 mio. kr. årligt derefter. Dermed fortsætter byrådet den opprioritering af området, som blev påbegyndt i 2018.

Ældreområdet, Social,- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Den værdige ældrepleje har byrådets fulde opmærksomhed. Struer Kommune tilbyder grundlæggende en ældrepleje med høj kvalitet og samvittighedsfulde og kompetente medarbejdere. Partierne har fundet midler til at udbygge servicen overfor de ældre med 2,5 mio. kr. i 2019 og 4,25 mio. kr. i hvert år fremover. Det er et krav i budgettet, at midlerne bliver brugt til reelle serviceforbedringer. For ældreområdets vedkommende er det også besluttet at lave en række effektiviserende tiltag, men samlet set skal borgerne opleve en bedre service, når det nye budget begynder at virke i det nye år. Byrådet har også besluttet at have særligt fokus på de udsatte ældre, og derfor øges tilskuddet til værestedet Parasollen med 50.000 kr. i 2019 og 100.000 i 2020 og fremefter.

Om prioriteringen af de yngste og ældste medborgere i Struer Kommune siger borgmester Niels Viggo Lynghøj: 
”Jeg er glad for, at et samlet byråd støtter op om en positiv udvikling i servicen på både småbørnsområdet og til ældre og syge borgere. Det bør altid være vores hovedopgave at sikre de nødvendige ressourcer til børnenes udvikling og til omsorgen for de ældre. Budgetforliget for 2019 sætter en streg under nødvendigheden af forbedringer på disse områder,” siger borgmester Niels Viggo Lynghøj.

Kultur- og Fritidsudvalget
Budgetarbejdet har sikret, at området får de samme ressourcer i 2018 som i 2019. Det har været muligt at afsætte 100.000 kr. ekstra til en indsats for ungekultur og 60.000 kr. til talentudvikling.

Også på kultur- og fritidsområdet er de udsatte børn i fokus. Byrådet har således afsat 150.000 kr. årligt til en styrket indsats til at støtte udsatte børn i fritidslivet og til at give alle børn uanset social og økonomisk situation adgang til kultur- og fritidslivet.

Anlægsinvesteringer som peger fremad
Ud af en samlet investeringsplan for 2019 på 61 mio. kr., som blandt andet indeholder færdiggørelse af nyt plejecenter og en ny børnehave i midtbyen, er der i budgetforliget en række eksempler på, at byrådet investerer aktivt i udviklingen af Struer Kommune som en attraktiv bosætningskommune.

Blandt andet er der sat midler af til bedre træningsfaciliteter for fodboldspillere, boksere og idrætsudøvere i luftbårne sportsgrene. Og så bliver der investeret i flere cykelstier og udvikling af Struer bymidte, blandt andet pladsen på Østergade 16, samt en udviklingspulje på 2,5 mio. kr. hver til henholdsvis Hjerm, Humlum, Asp og Hvidbjerg.

Flere anlægsposter har til hensigt at udnytte nærheden til vandet og de mange muligheder for aktiviteter på fjorden, som byder sig til i Struer Kommune. 8 mio. kroner er afsat til udvikling af havnene på Jegindø, ved Tambohus og i Struer. Og så sikrer byrådet med budgetforliget finansiering af Limfjordshuset, det planlagte fælles hus for vandsport og fjordaktiviteter ved Bremdal Strand. Ud over disse investeringer er der fundet midler til byggerier, der tilgodeser borgere med særlige behov, samt endelig investeringer i vejforbedringer.

Borgmester Niels Viggo Lynghøj siger om anlægsbudgettet i forliget:
”Det er nødvendigt at kunne foretage investeringer i vores lokalsamfunds løbende udvikling og det har vi gjort inden for anlægsrammen. Det er i år en særlig glæde, at vi i dette budget har fundet midler til at sikre realiseringen Limfjordshuset, som bliver et kæmpe aktiv for hele Struer Kommune. Ikke kun for de klubber, der skal bruge det, men for alle vore borgere og besøgende med interesse i de muligheder, fjorden og nærheden til vandet tilbyder. Ud over denne investering er jeg glad for, at byrådet har fundet mere end 10 mio. kr. til udvikling af de mindre lokalsamfund i kommunen. Det lokale engagement i hele kommunen kan dermed få et tiltrængt rygstød til deres udviklingsplaner,” siger Niels Viggo Lynghøj.