Tilfredsstillende resultat i Hvidbjerg Bank.
15-08-2018 11:00

Tilfredsstillende resultat
i Hvidbjerg Bank.


Hvidbjerg Bank kom ud af 1. halvår 2018 med et overskud på 9,9 mio. kr. før skat mod 10,4 mio. kr. sidste år.

Resultatet efter skat er på niveau med sidste år.

Resultatet anses som tilfredsstillende og er en af de bedste halvårsrapporter, som banken hidtil har aflagt. 

Den primære årsag til det lidt lavere resultat før skat er, at bankens udgifter til personale og administration er steget med 5,7 % til 26,9 mio. kr. mod 25,4 mio. kr. for samme periode sidste år. Stigningen skal især ses i lyset af, at banken har fortsat udbygningen af
organisationen, herunder investeret i IT og medarbejdere til at efterkomme de stigende lovkrav, der er indenfor den finansielle sektor.

Udlånet er steget med 3,8 % til 751,8 mio. kr., mens indlånet er steget med 6,0 % til 942,0 mio. kr. Stigningerne skal ses i lyset af forøget aktivitet med bankens eksisterende kunder, og at banken fortsat får nye kunder.

Banken har oplevet positive kursreguleringer på beholdningen af værdipapirer, således at halvårets samlede kursreguleringer bliver positive med 1,9 mio. kr. mod 0,8 mio. kr. sidste år.

Hvidbjerg Bank har i 1. halvår haft nedskrivninger på 1,0 mio. kr. mod 0,6 mio. kr. året før. Halvårets nedskrivningsprocent udgør 0,14 % og er fortsat på et lavt niveau.

Bankens forventninger til resultatet før skat for 2018 fastholdes, som udmeldt i forbindelse med periodemeddelelsen for 1. kvartal 2018, i den øvre del af intervallet 13 til 18 mio. kr.

Om halvårsrapporten udtaler bankdirektør Jens Odgaard: ”Vi er tilfredse med endnu engang at kunne præsentere et tilfredsstillende resultat. Efter skat er det faktisk det bedste
halvårsresultat hidtil. Resultatet før skat mangler 0,5 mio. kr. i forhold til rekordåret sidste år, men selv om dette resultat ikke er rekord, så forrenter resultatet egenkapitalen med 15,4 % p.a., hvilket må siges at være godkendt”.

Banken oplever fortsat tilgang af nye kunder og forretninger, og det har været med til at øge indtægterne, men samtidig har banken også øget sine omkostninger, som skal sikre bankens
fremadrettede plan om at være den nærværende og stærke lokalbank i bankens virkeområde.

Banken har endvidere i 1. halvår brugt mange ekstra ressourcer på IT for at sikre, at banken fortsat har stærke kundevendte digitale løsninger. Endelig betyder de fortsat stigende lovkrav ekstra omkostninger i banken”.

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2018
1. halvår 2018 i overskrifter:
• Resultat før skat på 9,9 mio. kr. for 1. halvår 2018 mod 10,4 mio. kr. i samme periode sidste år.
Resultat efter skat i samme niveau som sidste år.
• Resultatet forrenter primo egenkapitalen med 15,4 % p.a. før skat.
• Nettorenter og gebyrer udgør 36,2 mio. kr. mod 35,9 mio. kr. sidste år.
• Omkostninger stiger med 1,4 mio. kr. (5,7 %), med baggrund i ansættelse af nye medarbejdere
og investering i IT.
• Basisindtjeningen reduceres med 1,2 mio. kr. i forhold til sidste år, til nu at udgøre 9,0 mio. kr.,
hvilket primært skyldes ovennævnte omkostningsstigning.
• Kursreguleringer udgør 1,9 mio. kr. mod 0,8 mio. kr. sidste år.
• Nedskrivninger udgør 1,0 mio. kr. mod 0,6 mio. kr. sidste år.
• Fastholdelse af forventningerne om resultatet før skat i 2018 i den øvre del af intervallet 13 – 18
mio. kr.
• Kapitalprocenten udgør 15,2 %. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 9,00 %.