Kystsikring ved Sunddraget
09-06-2018 17:00

Kystsikring ved Sunddraget

Teknik-, miljø- og klimaudvalget og økonomi-, erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget besluttede i 2017 at igangsætte et kystbeskyttelsesprojekt ved Sunddraget.

Administrationen har sammen med en arbejdsgruppe bestående af grundejere fra Sunddraget undersøgt, hvordan området kan sikres mod erosion og oversvømmelse.

Administrationen indstiller,

at

teknik-, miljø- og klimaudvalget anbefaler økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget og byrådet, at der arbejdes videre med en kystsikring bestående af høfder, diger og en pumpe,

at

teknik-, miljø- og klimaudvalget anbefaler økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget og byrådet, at projekteringsudgifterne på omkring 850.000 kr. til igangsættelse af projektet midlertidig afholdes af Struer Kommune som et mellemværende, der efterfølgende pålægges kystbeskyttelseslaget,

at

teknik-, miljø- og klimaudvalget anbefaler økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget og byrådet, at der ved endelig vedtagelse stilles garanti for optagelse af lån på op til 8,5 mio.kr.,

at

teknik-, miljø- og klimaudvalget anbefaler økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget og byrådet, at oplægget til bidragsfordeling godkendes,

at

teknik-, miljø- og klimaudvalget anbefaler økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget og byrådet, at projektet sendes i høring når skitseprojektet er udarbejdet.


I forbindelse med de undersøgelser der er foretaget i forbindelse med udarbejdelse af en løsning for kystbeskyttelse mod erosion og oversvømmelsen ved Sunddraget har vist, at der vil være stor risiko for, at vand vil strømme under diget ved stormflod.

Administrationen satte derfor projektet på pause, og afholdte et borgermøde for de berørte grundejere i Midtpunkt på Thyholm den 24. marts 2018. Der deltog ca. 65 personer som repræsenterede knap 40 grundejere.

På mødet blev problematikken ved Sunddraget gennemgået, og de mulige løsninger blev fremlagt. Det blev på mødet aftalt, at administrationen ville sende de mulige løsninger inkl. prisoverslag ud til orientering til grundejerne, som ville have mulighed for at kommentere på de mulige løsninger. Administrationen anbefalede, sammen med arbejdsgruppen, en løsning, som består af høfder, diger og en pumpe til at modvirke, at der siver vand under diget. Projektet forventes at koste 7-8 mio. kr. Administrationen og arbejdsgruppen var enige om, at det samlet set var den mest optimale løsning.

Bilag 1 indeholder det materiale, som grundejerne fik tilsendt. Se her: Bilag 1 - kystsikring ved Sunddraget

Grundejerne havde mulighed for at kommentere på forslaget fra den 13. april til den 8. maj 2018.

Administrationen har modtaget 13 henvendelser om projektet.

Af henvendelserne fremgår, at én grundejer ikke ønsker, at projektet gennemføres.

De øvrige henvendelser ser positivt på projektet og den anbefalede løsning.

Der er flere forslag til mindre ændringer af projektet.

1.  Det foreslås, at såfremt den eksisterende strandvold skal bevares, at den så reduceres i højden, da den skæmmer udsynet til stranden,

2.  At diget beplantes med den i området fremherskende vegetation,

3.  At der på de strækninger, hvor diget er i tilknytning til en have, ikke er mulighed for færdsel oven på diget,

4.  At der sikres adgang til stranden hen over diget fra en enkelt ejendom, hvor ejeren er gangbesværet.

 Administrationens bemærkninger til henvendelserne

1. Det vurderes, at strandvolden kan reduceres fra 2,7 meter i dag til 2,5 meter,

2. Kystdirektoratet har en klar anbefaling om valg af vegetation til diget, og administrationen har undersøgt muligheden for at så/plante en anden vegetation, men at det af sikkerhedsmæssige hensyn ikke kan anbefales på et kystbeskyttelsesdige,

3. Der gives mulighed for opsætning af skilte mod færdsel,

4. Administrationen vurderer, at det vil være muligt at sikre adgang fra den pågældende ejendom.

 Administrationen har efterfølgende haft møde med arbejdsgruppen. Der er enighed om, at løsningen vist i bilag 2 med høfder (der kan tilføjes 2-3 flere end vist på kortet), diger og en pumpe samlet set er den bedste løsning. Projektet er vurderet i forhold til økonomi, sikkerhed, naturmæssige forhold og rekreativ udnyttelse af stranden.

 Administrationen ønsker at undersøge muligheden for at udvide strækningen med høfder, da det har vist sig, at der er en væsentlig erosion syd for høfderne.

Dette forhold, og udgifterne til undersøgelse af alternative muligheder for sikring mod gennemsivning af vand under diget ved stormflod, har gjort, at udarbejdelsen af skitseprojektet vurderes at koste ca. 100.000 kr. mere end først budgetteret.

Administrationen har fået tilbud på de resterende udgifter og vurderer, at projektet kan gennemføres for maksimalt 850.000 kr.

 Det samlede projekt med endelig etablering af kystbeskyttelsen vurderes at blive mellem 7,5 og 8,5 mio. kr.

 Administrationen har set på den seneste vejledning fra Kystdirektoratet om bidragsfordeling og har på den baggrund ændret i den foreslåede bidragsfordeling.

  • 50 % af udgifterne fordels på alle grundejere i Sunddraget.
  • De resterende 50 % fordeles ud fra følgende opdeling:
    • 10 % på grunde under 2,3 meter
    • 45 % på huse under 2,3 meter
    • 45 % på grundværdien.

 Der vil ved udsendelse af skitseprojektet i høring foreligge en beregning af den enkelte ejendoms udgift på baggrund af budgettet.


Økonomi

Økonomis påtegning: 

Projekteringsomkostningerne på 850.000 kr. afholdes som et mellemværende (funktion 8.52.59) indtil projektet igangssættes, hvorefter omkostningerne viderefaktureres til laget. Afholdelsen af projekteringsomkostningerne har ingen bevillingsmæssig konsekvens, men vil betyde et likviditetstræk i projektperioden indtil omkostningerne viderefaktureres til laget.

 I henhold til lånebekendtgørelsen for kommuner (§3, stk. 2, nr. 3) kan kommunen stille garanti for lån til kystbeskyttelsesforanstaltninger udført af bidragspligtige digelag, kystsikringslag eller kystbeskyttelseslag i henhold til lov om kystbeskyttelse uden påvirkning af kommunens låneramme. Laget har mulighed for at optage lånet hos Kommunekredit med en løbetid på 25 år, hvis der stilles kommunal garanti. Laget skal selv betale terminsydelserne til Kommunekredit.

 Sagen skal videre til byrådet.


Beslutning

Følgende blev på mødet tilføjet sagsfremstillingen:

"Når kystsikringsprojektet er endeligt vedtaget, vil bidragsfordelingen forblive den samme. Opførelse af nyt hus, eller ændring af sokkelkoten, vil ikke have betydning for det fremtidige bidrag til kystbeskyttelsen.

Byrådet har dog mulighed for at ændre på bidragsfordelingen, såfremt der sker væsentlige ændringer, der efter byrådets skøn, har betydning for bidragsfordelingen.

Dette vil kræve vedtagelse af en ny bidragsfordeling og en ny tinglysning af bidraget på samtlige ejendomme."

Bilag

Bilag 1 - kystsikring ved Sunddraget
Bilag 2 Anbefalet placering af diger og høfder