Nye takster for Uglev vandværk
08-06-2018 15:00

Nye takster for Uglev vandværk

Uglev Vandværk har indsendt takster for anlægs- og driftsbidrag for 2018 til kommunal godkendelse. Vandforsyningen er ikke omfattet af vandsektorloven og skal derfor ikke have fastsat et prisloft af forsyningssekretariatet. 

Udvalget skal tage stilling til godkendelse af forsyningens takster for anlægs- og driftsbidrag.

Uglev Vandværk har sendt takstblad for 2018 til Struer Kommunes godkendelse. Kubikmeterprisen ønskes forhøjet med 25 %, og sagen skal derfor jf. kompetenceplanen behandles af teknik-, miljø- og klimaudvalget.

Af takstbladet for 2018 fremgår det

- at kubikmeterprisen er ændret i forhold til 2017 fra 2,00 kr. pr.         m3 til 2,50 kr. pr. m3
at den faste afgift er uændret i forhold til 2017
- at anlægsbidraget er uændret i forhold til 2017.

Årsagen til stigningen er, at vandværket har øgede udgifter til nødvendig vedligeholdelse af vandværk og ledningsnet de kommende år, og for at vandværkets økonomi i længden balancere med udgifterne, er det nødvendigt at hæve kubikmeterprisen.

Struer Kommune skal i henhold til vandforsyningslovens § 53, stk. 1 godkende taksterne for anlægs- og driftsbidrag for almene vandforsyningsanlæg.

Uglev Vandværk er ikke omfattet vandsektorloven og kravet om fastsættelse af prisloft fra forsyningssekretariatet. Udvalget kan dog, hvis de finder, at der foreligger særlige forhold, som gør, at taksterne ikke med rimelighed kan godkendes, undlade at godkende taksterne.

Struer kommune har godkendt de nye priser.

Her kan man se taksterne fra alle private vandværk i Struer kommune:

Vandtakster, Struer Kommune 2018-2019