Hvidbjerg Bank leverer bedste kvartal til dato.
08-05-2018 17:00

Hvidbjerg Bank leverer bedste kvartal til dato

Hvidbjerg Bank har i de første 3 måneder af 2018 opnået et overskud før skat på 6,3 mio. kr. mod et overskud i den tilsvarende periode i 2017 på 5,3 mio. kr.
Bankens forventninger til resultatet før skat for 2018 fastholdes i niveauet 13 til 18 mio. kr., som dog forventes at blive i den øvre ende af intervallet.
Overskuddet i 1. kvartal er det højeste i et kvartal i bankens historie og forrenter egenkapitalen med 19 % p.a.
Toplinien, som består af netto rente- og gebyrindtægter er steget med 3,3 %, hvilket er positivt set i lyset af det fortsatte lave renteniveau samt konkurrencen i sektoren.
Banken har i 1. kvartal 2018 haft indtjening fra sektoraktier på 2,1 mio. kr. hvilket gør, at de samlede kursreguleringer for kvartalet ender på 1,9 mio. kr. mod 0,7 mio. kr. sidste år.
Hvidbjerg Bank har i de første 3 måneder af 2018 haft nedskrivninger på 0,7 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til samme periode i 2017, hvor nedskrivningerne blev på 0,8 mio. kr. Det vidner om en fortsat god bonitet i bankens eksponeringer.
Banken har i årets første kvartal registeret en fortsat tilgang af nye kunder. Sammenholdt med, at banken samtidig øger sine forretninger med eksisterende kunder, er udlånet steget 6,7 % det seneste år, til i alt 754 mio. kr.
”Vi er tilfredse med resultatet, og at vi fortsat vækster på trods af, at vi den seneste tid har anvendt mange ressourcer på at implementere ny lovgivning og IT-løsninger. Vi er derfor nu rigtig godt rustet til fremtiden ”, udtaler bankdirektør Jens Odgaard.
 

De første 3 måneder af 2018 i overskrifter
• Resultat før skat på 6,3 mio. kr. mod 5,3 mio. kr. i 1. kvt. 2017     – bedste kvartal til dato.
• Forrentning af primo egenkapitalen med 19 % p.a.
• Nettorenter og gebyrer udgør 18,5 mio. kr. mod 17,9 mio. kr. i     1. kvt. 2017.
• Basisindtjening på 5,1 mio. kr. mod 5,4 mio. kr. i 1. kvt. 2017.
• Kursreguleringer udgør 1,9 mio. kr. mod 0,7 mio. kr. sidste år.
• Fortsat lave nedskrivninger på 0,7 mio. kr.
• Fremgang i udlån på 6,7 % siden 1. kvartal 2017.