Det nye byråd for Thyholm og Struer
06-12-2017 19:00
Det nyvalgte byråd i Struer Kommune holdt konstitueringsmøde den 5. december, hvor den nye borgmester og viceborgmester formelt blev valgt, såvel som udvalgsmedlemmer.
 
Resultatet ved årets kommunalvalg har siden valgaftenen den 21. november dannet grundlag for forhandlinger om en konstitueringsaftale for Struer Byråd 2018-2021. Partierne er nu enige om en konstituering, som formelt blev vedtaget ved det konstituerende byrådsmøde den 5. december.

Mødet startede med valget af ny borgmester for Struer Kommune de næste fire år, og valgt blev Niels Viggo Lynghøj (S), mens John Christoffersen (S) blev valgt som viceborgmester.  

Derudover blev der sat navn på kommende medlemmer det centrale udvalg Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalg, hvor borgmesteren er født formand, og de fire stående udvalg. Endelig blev der sat navn på formand og bestyrelsesposter i Struer Forsyning A/S samt Børn- og Ungeudvalget.

Siden sidste valg er indgået aftale om en ny styrelsesvedtægt, der reducerer antallet af stående udvalg i Struer Kommune. Herunder kan du se den fulde liste over udvalgenes nye navne samt hvem der er medlem af udvalgene fra nytår. Der er indstillet formænd og næstformænd til udvalgene, men disse poster bliver først formelt valgt ved første udvalgsmøde i januar 2018. Med undtagelse af Økonomiudvalget, hvor borgmesteren er formand som følge af sit hverv.

Thyholm har fået flertal i økonomiudvalget. Det bliver spændende og se om det er noget, der vil give ekstra fordele for Thyholm.


Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget

Niels Viggo Lynghøj (S)
John Christoffersen (S)
Grethe Hestbech (SF)
Peter Vestergaard (R)
Mads Jakobsen (V)
Lene Houe (V)
Kjeld Graversgård (K)

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget

Claus Søgaard Andersen (S)
Flemming T. Sørensen (S)
Palle Lykke Ravn (S)
Grethe Hestbech (SF)
Lene Houe (V)
Steen Jakobsen (V)
Poul Kjær Nielsen (V)

Børne- og Uddannelsesudvalget

Ann Møller Nielsen (S)
Lars Møller Pedersen (S)
Peter Vestergaard (R)
Bende Juel Okkerstrøm (SF)
Claus H. Hansen (V)
Marianne Bredal (V)
Peter Astrup (V)

Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget er oprettet som en del af konstitueringsaftalen og ikke den tidligere vedtagne styringsvedtægt. Derfor sker valget til dette udvalg under forudsætning af, at byrådet vedtager en ændring af styringsvedtægten på byrådsmødet den 19. december 2017.

Lars Møller Pedersen (S)
Flemming Odde (S)
Flemming T. Sørensen (S)
Ann Møller Nielsen (S)
Steen Jakobsen (V)
Claus H. Hansen (V)
Jette Lund (DF)

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Palle Lykke Ravn (S)
Claus Søgaard Andersen (S)
Flemming Odde (S)
John Christoffersen (S)
Marianne Bredal (V)
Per Jakobsen (V)
Peter Astrup (V)

Struer Forsyning A/S

Selskabet ledes af en bestyrelse på seks til ti medlemmer, hvoraf generalforsamlingen udpeger tre til syv medlemmer og de tilsluttede forbrugere vælger to. Struer Byråd udpeger en formand og næstformand. Som en del af konstitueringsaftalen blev følgende valgt.

Niels Viggo Lynghøj (S)
Flemming Odde (S)
Ann Møller Nielsen (S)
Anna Marie Brix Poulsen
Mads Jakobsen (V)
Per Jakobsen (V)
Kjeld Graversgård (V)

Valgt som formand: Mads Jakobsen (V)
Valgt som næstformand: Flemming Odde (S)

Børn- og ungeudvalget

Børn- og ungeudvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, jfr. § 74 i lov om social service, herunder anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke mv.

Struer Byråd udpeger to medlemmer til udvalget – en formand og næstformand – samt to suppleanter til udvalget, som i øvrigt består af byretsdommeren i retskredsen samt to pædagogisk-psykologiske sagskyndige, der udpeges af statsforvaltningen.

Valgt blev
Kjeld Graversgård (K), formand
Bende Juel Okkerstrøm (SF), næstformand
Suppleant: Lars Møller Pedersen (S)
Suppleant: Claus H. Hansen (V)