Nedlæggelse af en del af Jupitervej
22-09-2017 09:00

Nedlæggelse af en del af Jupitervej

Teknik og miljøudvalget har besluttet (22. september 2016 pkt. 107), at overkørslen ved banen kan nedlægges.

I forbindelse med arbejdet med at nedlægge overkørslen foreslår Banedanmark, at de fjerner asfaltbelægnigen og lægger muld på det tidligere vejareal. Arealet foreslås overdraget til lodsejeren, som har mark på begge sider af vejen. Der er ikke andre, der har interesse i vejen, når overkørslen over banen nedlægges.

For at vejen kan nedlægges, skal udvalget beslutte, at vejen nedlægges jf §15 i Lov om offentlige veje. Proceduren skal følge §124, stk 7, hvor der bl.a. er en 8 ugers høring af berørte grundejere.

Hvis der ingen indsigelser kommer mod den foreslåede nedlæggelse, kan administationen foretage nedlæggelsen uden yderligere politisk behandling.

Jupitervej, skitse