Vindmøller ved Lyngs
15-09-2017 09:00

Vindmøller ved Lyngs

Byrådet besluttede 30. august 2016 at igangsætte planlægningen for et vindmølleprojekt ved Lyngs på Thyholm, omfattende tre møller med en højde på 140 m.

Administrationen har haft opstartsmøde med ansøger og deres rådgiver.

Efterfølgende har ansøger fremsendt en anmodning om:

  • at forøge højden af de ansøgte møller fra 140 m til 150 m,
  • at møllerne placeres anderledes end først ansøgt, således at der vil blive vingeoverslag indover strandbeskyttelseslinjen,
  • at møllerne opføres med et andet højde/vinge-forhold end først ansøgt (harmoniforhold).

Borgmesteren og Steen Jakobsen har ønsket at sagen blev afgjort i byrådet på mødet den 19. sept. som punkt 117.

Struer Kommune udsendte i december 2014 et debatoplæg for planlægning af vindmøller på Thyholm. Byrådet besluttede (30. august 2016, pkt. 87), at projekt Lyngs kunne igangsættes.

Efterfølgende har administrationen haft opstartsmøde med ansøger og deres rådgivere

Ansøger har fremsendt to forslag til placering af de tre møller. Førsteprioriteten (bilag 1) medfører overslag indover strandbeskyttelseslinjen. Ansøger fremfører, at såfremt der argumenteres herfor i lokalplanen, kan kystdirektoratet give dispensation til overslag indover strandbeskyttelseslinjen. Det alternative forslag (bilag 2) medfører ikke overslag, men vil kræve nedlæggelse af yderligere en ejendom, som ansøger har mulighed for at nedlægge.

De møller, ansøger ønsker at opstille, har længere vinger end de møller der tidligere har været opsat i Struer Kommune. Der kan i bilag 3-6 ses en visualisering af de møller der er ansøgt om tilladelse til planlægning for og de møller som blev godkendt af byrådet (30 august 2016, pkt. 87). Samt en skitse over to mølle typer med et harmoniforhold på hhv 1:1,45 og 1:1,40, hvor forskellen mellem to mølletyper kan ses.

Administrationen vurderer, at der løbende er sket en udvikling i forholdet mellem højden og vingelængden, og at de nye møller er udviklet i retning af længere vinger ift. tårnets højde.

Ansøger fremsætter følgende argumenter for ændringerne i ansøgningen:

Argumentet for 150 m møller fremfor 140 m møller er alene større produktion. Udover at vindstyrken stiger jo højere, man måler over terrænet, med deraf følgende højere produktion, er der også mulighed for at vælge møller med langt større rotordiameter ved 150 m møller fremfor 140 m møller. Større rotordiameter øger vingerotorens areal betragteligt, så der kan hives langt mere kraft ud af vinden med øget elproduktion til følge.

Ansøger fremfører, at det støjmæssigt er uproblematisk at opstille 150 m møller fremfor 140 m møller, og visuelt er højdeforskellen på møllerne uvæsentlig for naboerne, bl.a. fordi afstandskravet samtidigt øges med 40 meter. Områdets potentielle vindenergi udnyttes således bedst ved at opstille de størst mulige møller uden samtidigt at øge nabogenerne. Og ved optimal udnyttelse af udpegede placeringer til vindmøller, kan andre lokaliteter friholdes.

Harmoniforholdet mellem navhøjde og rotordiameter vil være på 1:1,45 ved 150 m møller (V126-møller), men det er efterhånden almindeligt i mange danske kommuner (Hjørring, Jammerbugt, Vesthimmerland, Lemvig m.fl.) at acceptere det ændrede harmoniforhold, fordi gevinsten herved er så betydelig. En tommelfingerregel siger, at der kan opnås op til 20 % højere produktion ved en 150 m mølle (fx. V126) frem for en 140 m mølle (fx. V112).

Administrationens bemærkninger til ansøgningen

Administrationen er ikke bekendt med, hvordan kystdirektoratet forholder sig til vingeoverslag på strandbeskyttelseslinjen.

Administrationen anser ikke 150 m møller som værende væsentlig anderledes visuelt og ift. støj end 140 m møller.

Ansøger har i første ansøgning fået tilladelse til opsætning af møller med et harmoniforhold på 1,40 og ansøger nu om møller med et harmoniforhold på 1,45. Administrationen er enig i, at møllerne i den nye ansøgning giver et væsentligt større udbytte, og at der løbende er sket en udvikling i harmoniforholdet, mod længere vinger.

Samlet anser administrationen den nye ansøgning som værende en optimal udnyttelse af lokaliteten.

Det skal bemærkes, at beslutningen om igangsætning af planlægning ikke er ensbetydende med, at projektet nødvendigvis vil kunne realiseres. Planlægning og herunder miljøvurdering og VVM har til formål at tilvejebringe et detaljeret vidensgrundlag for byrådets senere afvejning og beslutning.


Administrationen indstiller til byrådet:

at beslutning i sagen afventer Miljø- og Fødevareministeriets analyse af EU-domme og udmelding på baggrund heraf jf. juridiske notat om kommunens eventuelle erstatningsansvar på baggrund af EU-dom. Juridisk notat samt ministersvar vedr. EU-dom er vedlagt som bilag 7 og 8 og de indgik ikke ved teknik- og miljøudvalget behandling af sagen på møde den 2. maj 2017.

Såfremt ministeriets udmelding foreligger ved byrådsmødet og den dokumenterer at kommunen ikke kan pålægges erstatningsansvar indstiller administrationen at der igangsættes udarbejdelse af forslag til kommune- og lokalplanlægning med tilhørende miljøvurdering og VVM-redegørelse for det ansøgte prioriterede projekt. 

Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget vedtog på møde 12. september 2017, at man ikke ønsker, at forslag og redegørelse udarbejdes, før helbredsundersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse og Miljøstyrelsens udredning foreligger.

Bilag

Bilag 1 Lyngs_Opstillingsforslag_3x150m
Bilag 2 Lyngs_Alternativ_3x150m
Bilag 3. Lyngs i dag
Bilag 4. 140 m møller med harmoniforhold på 1-140
Bilag 5. 150 m møller med harmoniforhold på 1-145
Bilag 6 harmoniforhold på 1-1,45 og 1-1,40
Bilag 7. Svar Esben L. Larsen
Bilag 8. Kommunens eventuelle erstatningsansvar
Til Esben Lunde Larsen
Mail fra Mads Houe
Mail fra landinspektør samt bilag
Fra Esben Lunde Larsen
Til Esben Lunde Larsen 170523
Brev fra Esben Lunde Larsen af 300517
Notat 2 fra Mads Houe