Vindmøller ved Stokhøjvej
03-08-2017 18:00
Vindmøller ved Stokhøjvej

Struer Kommune har vedtaget lokalplan 334 og kommuneplantillæg nr. 6, der giver mulighed for opsætning af tre vindmøller ved Stokhøjvej

Endelig vedtagelse af planer for vindmøller ved Stokhøjvej, Thyholm

Struer Byråd har den 3. juli 2017 vedtaget lokalplan og kommuneplantillæg for vindmøller ved Stokhøjvej endeligt. Planerne omfatter lokalplan nr. 334 for vindmøller ved Stokhøjvej og kommuneplantillæg nr. 6 til Struer Kommuneplan 2013-2024.

Planerne er udarbejdet for at give mulighed for at opføre tre vindmøller med en højde indtil 103 meter. Til planerne hører VVM-redegørelse og miljørapport fra november 2016 og en sammenfattende redegørelse.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende miljørapport var i offentlig høring i perioden 9. december 2016 og frem til den 17. februar   2017. Borgermøde blev afholdt den 18. januar 2017.

Høringssvar modtaget i offentlighedsperioden har i sin helhed samt oplistet i et bilagsnotat været forelagt Byrådet forud for endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

Afledt af høringsprocessen er plangrundlaget ændret således, at projektet er blevet ændret fra fire til tre vindmøller, og på foranledning af opstillere er farvevalg på møllerne blevet justeret. Med færre møller er påvirkningen på omgivelserne blevet reduceret set i forhold til miljørapportens hovedforslag og de offentliggjorte planforslag.

Den endelige vedtagne lokalplan nr. 334, kommuneplantillæg nr. 6, miljørapport indeholdende VVM-redegørelse og miljøvurdering kan ses her og den sammenfattende redegørelse kan ses her.

Som opfølgning på Byrådets endelige vedtagelse af planerne har Struer Kommune meddelt bygherre VVM-tilladelse til vindmølleprojektet. VVM.tilladelsen kan ses her.

Retsvirkninger

Endelig vedtagelse af lokalplanen betyder, at hvis der f.eks. skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Ved denne bekendtgørelse må der ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser.

Klagevejledning - Planloven

Afgørelsen kan efter Planlovens kapitel 14 påklages til Planklagenævnet. For denne afgørelse er det kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at kommunen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at Byrådet efter din mening burde have truffet en anden afgørelse.

Følgende kan klage: Ansøger, ejer, erhvervs- og vækstministeren, bestemte landsdækkende og lokale organisationer/foreninger samt enhver, der må an- tages at have en retlig interesse i sagens udfald.

En klage skal indsendes elektronisk via Planklagenævnets klageportalen. Portalen kan tilgås via  www.borger.dk eller  www.virk.dk.

Yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. kan findes på Plan- klagenævnets hjemmeside http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort. Eventuel klage over afgørelsen skal være fremsendt senest onsdag den 30. august 2017 kl. 23.59.

Ansøger vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Ifølge Planlovens § 62 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sagen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.