Vådområdeprojektet i Bjørndal Kær opgives
18-11-2016 12:00

Vådområdeprojektet i Bjørndal Kær opgives

Teknik og Miljø har i en årrække arbejdet på at etablere et vådområde i Bjørndal Kær på Thyholm. Formålet med projektet er at fjerne kvælstof fra oplandet, så det ikke tilføres Limfjorden. Projektet er et resultat af mål fastsat i vandområdeplanerne, der skal sikre en bedre miljøtilstand i Limfjorden.
Kommunen har i længere tid forsøgt at få aftaler med de enkelte lodsejere, men har ikke kunne komme i mål med opgaven, da en enkelt lodsejer helt har afvist at underskive aftalen.
 
På baggrund af en modvillig lodsejer og kort tidshorisont før projektudløb opgives projektet.

Sagsfremstilling
Struer Kommune fik i juli 2012 tilsagn til at realisere et vådområdeprojekt i Bjørndal Kær. Projektarealet er på 5,75 ha og er beregnet til at kunne fjerne 271 kg kvælstof om året. Projektet er baseret på, at der skulle laves 20-årige vådområdeaftaler med lodsejerne.
Sidste deadline for projektet er 1. august 2017. Det betyder, at vådområdet skal være anlagt, og der skal være fremsendt udbetalingsanmodning og afrapportering.
 
Kommunen har brugt Limfjordssekretariatet som projektkoordinatorer, der har igangsat arbejdet med myndighedstilladelser, detailplanlægning og lodsejeraftaler. Herefter er lodsejere blevet kontaktet for at få projektaftalerne underskrevet.
 
I projektperioden har en lodsejer haft en sag med kommunen i andet regi og har på den baggrund ændret holdning til projektet. Dialogen med lodsejer har kørt over en længere periode uden, at administrationen har kunnet ændre lodsejers holdning til projektet.
 
Da tidshorisonten for gennemførsel af projektet er kort tog Struer Kommune via Limfjordssekretariatet sidste gang kontakt til lodsejer i september 2016. Her meddelte lodsejer endegyldigt, at han på ingen måde var indstillet på at deltage i projektet frivilligt. Projektet kan dermed ikke gennemføres og Struer Kommune nedlægger derfor projektet og melder dette ind til Limfjordsrådet og Staten.

Økonomi
Der er afholdt udgifter i forhold til konsulentarbejde og arbejde udført af Limfjordssekretariatet. Dette beløber sig til 60.000 kr. til konsulent og ca. det samme beløb til Limfjordssekretariatet, dvs. i alt er der afholdt udgifter på cirka 120.000 kr.
Da projektet ikke gennemføres, er der ikke mulighed for at ansøge om udbetalingsanmodning. Kommunen skal derfor selv afholde udgifterne, hvilket desværre altid er den risiko, som kommuner bærer, når der arbejdes med vandplansprojekter.
 
Der er på nuværende tidspunkt genereret et "overskud" på arbejdet med andre vådområdeprojekter i kommunen på 160.081 kr ekskl. "tabet" på Bjørndal Kær. Det samlede regnskab for alle vådområdeprojekter er derfor stadig positivt. Overskuddet er genereret af den betaling, administrationen har fået, for afholdte timer på projekterne.