Ændring af administrationen af private fællesveje på Thyholm
27-10-2016 08:00
Ændring af administrationen
af private fællesveje på Thyholm

Ifølge privatvejsloven skal private veje i byzone samt private veje i sommerhusområder behandles efter reglerne i §§25-86 (byreglerne), mens private veje i landzone skal behandles efter reglerne i §§11-24 (landreglerne).

Struer Kommune har en del mindre byer beliggende i landzone, der fremstår med bymæssig karakter og med tæt boligbebyggelse. Administrationen af disse byer skal ifølge Lov om private fællesveje ske efter landzonereglerne, medmindre der tages beslutning om, at de skal behandles efter byreglerne.

I 2002 tog byrådet, i det daværende Struer Kommune, beslutning om, at byerne Venø By, Resenstad, Fousing K, Fousing M og Vejrumstad/Kirkeby, som er beliggende i landzone, skulle henhøre under byreglerne. For at ensarte sagsbehandlingen, så alle byer med byzonetavler og sommerhusområder behandles ens i hele kommunen, har Teknik & Miljøudvalget den 25. oktober 2016 vedtaget administrativ ændring af anvendelse for nogle byområder på Thyholm.

I praksis betyder en ændring fra landreglerne til byreglerne, at vejene, som er beliggende inden for byzonetavler, skal behandles efter de regler som bruges i byzoner. Her kan kommunen bl.a. stille krav til udformningen af nye private fællesveje, administrere råden over eksisterende veje, og de skal godkende nedlæggelser og omlægninger.

De udvalgte mindre byer, som fremover skal administreres efter byreglerne, er:

  • Lyngs
  • Uglev
  • Søndbjerg
  • Tambohus
  • Jegind