Indsatsplan Thyholm, beskyttelse af grundvand i høring
20-12-2014 09:00
Indsatsplan Thyholm, beskyttelse
af grundvand i høring
 

Byrådet har på sit møde den 16. december 2014 vedtaget at sende et forslag til Indsatsplan Thyholm i offentlig høring i perioden 19. december 2014 – 13. marts 2015

Indsatsplanen handler om at beskytte grundvandet mod forurening og er en dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm Private Fælles Vandværk og Uglev Vandværk.

Forslag til Indsatsplan Thyholm

Forslaget til indsatsplan er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 19. december 2014 til den 13. marts 2015. Indsigelser mod eller ændringsforslag til indsatsplanen skal fremsendes på e-mail: teknisk@struer.dk senest den 13. marts 2015 kl. 15.30.

Plan og Miljø har foretaget en vurdering af, om planen kan medføre væsentlig indvirkning på miljø og Natura-2000-områder, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer samt habitatbekendtgørelsen. Det konkluderes, at planen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljø og natur.

Tjekliste Miljøvurdering – Forslag til Indsatsplan Thyholm

Struer Kommunes afgørelse kan i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er kun retlige spørgsmål der kan klages over.

Du kan klage via Klageportalen, som du har adgang til via borger.dk eller virk.dk.

Du kan også fortsat sende din klage direkte til Struer Kommune pr. e-mail eller brev. Vi vil så indtaste klagen i Klageportalen og sende den til Natur- og Miljøklagenævnet.

Evt. klage skal være indtastet i Klageportalen eller modtaget af Struer Kommune senest den 16. januar 2015 kl. 15.30. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet.

Der henvises til nævnets hjemmeside www.nmkn.dk for mere information.