Generalforsamling Hvidbjerg Bank
20-03-2019 17:30

Hvidbjerg Bank A/S afholder ordinær
GENERALFORSAMLING
onsdag, den 20. marts 2019, kl. 17.30
i Midtpunktet, Rughavevej 5, Hvidbjerg, 7790 Thyholm.

Bestyrelsen for Hvidbjerg Bank A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
På valg er: Henrik H. Galsgaard, Johs. Jensen, Niels Viggo Kristensen, Tine Blach Ladefoged og Michael C. Tykgaard.
Niels Viggo Kristensen og Tine Blach Ladefoged modtager ikke genvalg.

6. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af
PWC statsautoriseret revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær.

A. Bestyrelsen foreslår bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier Bestyrelsen bemyndiges til – indtil næste ordinære generalforsamling – indenfor gældende lovgivning - at lade banken erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af 10 % af bankens aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med mere end 10 %. B. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 15, således at aldersbegrænsningen for medlemmer af bestyrelsen ophæves.

8. Eventuelt

Bestyrelsen vælger dirigenten, jf. vedtægternes § 9.

Efter generalforsamlingen vil banken som sædvanlig være vært ved et let traktement

Aktivitetssted:
Midtpunktet, Rughavevej 5, Hvidbjerg, 7790 Thyholm.
Arrangement starter:
20-03-2019 17:30
Arrangement Slutter:
20-03-2019 22:30